Služby

Zaměřujeme se na úkony v oblasti aplikované geologie a projekci vodních děl.

Kompletní výčet našich služeb

Posudky, průzkumy, Projektové dokumentace vodních děl

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod.

Hydrogeologický posudek a projektová dokumentace ČOV a vyřízení povolení k likvidaci přečištěných odpadních vod. Případné doporučení vhodného typu ČOV a montážní firmy.

Vrtané studny na klíč od A do Z - vyřízení všech potřebných povolení, vypracování autorizované dokumentace, realizace vrtných prací s ověřenou vrtnou firmou, hydrogeologický dozor, závěrečné zhodnocení.

Legalizace starého vodního zdroje.

Polní hydrodynamické zkoušky 

Vsakovací zkouška dle ČSN 75 9010 (vyhloubení sondy nebo vrtu v místě vsaku, nálev a vyhodnocení).

Odběr vzorku podzemní vody.

Hydrodynamická čerpací a stoupací zkouška (kopaná či vrtaná studna, hydrogeologický vrt).

Inženýrsko-Geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum (detailní závěrečná zpráva)

Sondážní a vrtné práce (dle dohody a místních podmínek: bagr, mobilní vrtná souprava, těžká souprava, sondy dynamické penetrace)

Přebírka základové spáry.

radonový Průzkum

Terénní měření za účelem stanovení radonového indexu pozemku.

Ostatní

Zpráva k vynětí části pozemku ze ZPF.

Provedení pedologické sondy včetně popisu.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (10.1 + 38.7) *

Sečtěte a zaokrouhlete (42.8 + 9.2) *

Nahoru