Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum provádíme za účelem posouzení základových poměrů pro široké spektrum staveb.

Průzkumné práce jsou realizovány různými způsoby (ručním sondováním, pomocí bagru, lehké, či těžké vrtné techniky), a to dle hloubky založení objektu a místních geologických poměrů. Dle požadavků projektanta stavby lze průzkumné práce doplnit o laboratorní i polní zkoušky.

Výstupem jsou zejména údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech podloží a podzemní vodě na budoucím staveništi. Závěrečná zpráva obsahuje návrh založení budovy, doporučení pro zemní práce, přehledné tabulky a grafické výstupy. Samozřejmostí je potvrzení kulatým razítkem geologa (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii)

Inženýrsko-geologický průzkum se hodí nejen pro bezpečné, ale i ekonomické založení stavby. Výdaj za inženýrsko-geologický průzkum se Vám zpravidla vrátí až několikanásobně.

OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
  • rešerše zájmového území (geografické, geomorfologické, klimatologické, hydrologické, geologické a hydrogeologické charakteristiky, střety zájmů)
  • inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky na pozemku, návrh zakládání, zemní práce
  • podklady pro založení budovy pro statika (geotechnické parametry zemin a hornin)
  • řešení vsaku srážkových vod pro stavební povolení a výpočet retenčně-vsakovacího systému dle ČSN 75 9010
  • PDF mailem, tisk 3 paré a odeslání poštou

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (30.4 + 14.3) *

Sečtěte a zaokrouhlete (19.4 + 41.2) *

Nahoru