Vsakování srážkových vod

Provádíme hydrogeologické průzkumy a návrhy vsakovacích objektů pro zasakování srážkových vod z okapových svodů, zpevněných ploch, komunikací apod.

Výstupem je zpráva hydrogeologického průzkumu s kulatým razítkem hydrogeologa obsahující (mimo jiné) návrh vsakovacího zařízení, stanovení potřebné vsakovací plochy a výpočet retenčního objemu.

Způsob vsakování navrhujeme v souladu s platnou legislativou a s ohledem na konkrétní vlastnosti geologického prostředí.

V závislosti na geologických podmínkách na pozemku je možné vsak řešit několika způsoby:
  • perforované trubky ve štěrkovém obsypu – nejlevnější a nejběžnější způsob řešení
  • vsakovací šachty – pokud je nutné vsakovat v hlubších vrstvách
  • vsakovací bloky a boxy – sofistikovanější a nákladnější řešení používané zejména v případech velkých objemů vsakované vody
Jak průzkum probíhá?
  • V případě zasakování srážkových vod okapových svodů rodinného domu postačí odborné posouzení propustnosti zemin. V místě plánovaného vsakovacího zařízení se provede ruční odběr vzorků zeminy, na základě kterého se stanoví hydraulické parametry zeminy.
  • V případě „větší zastavěné plochy“ je na místě provedení vsakovací zkoušky na vrtu, či v kopané sondě.
Obsah závěrečné zprávy průzkumu
  • rešerše zájmového území (geografické, geomorfologické, klimatologické, hydrologické, geologické a hydrogeologické charakteristiky, střety zájmů)
  • hydrogeologické podmínky na pozemku, návrh likvidace srážkových vod pro stavební povolení
  • výpočet retenčně-vsakovacího systému dle ČSN 75 9010
  • PDF mailem, tisk 3 paré a odeslání poštou

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (42.0 + 35.7) *

Sečtěte a zaokrouhlete (13.7 + 27.4) *

Nahoru