Posudek a projektová dokumentace domovní čov

Provádíme funkční a kompletní návrhy likvidace přečištěných odpadních vod z domovních ČOV. Čističky odpadních vod (ČOV) jsou budovány pouze v oblastech, kde není možnost napojení na kanalizační řad.

Jak průzkum probíhá?

  • prvním krokem je důkladná terénní rekognoskace a mapování okolních studní;
  • poté následuje určení nejvhodnějšího umístění vsakovacího prvku;
  • v místě vsakování odebereme vzorek zeminy, na kterém odborně posoudíme jeho hydraulické parametry (propustnost);
  • návrh možných způsobů likvidace přečištěných odpadních vod s ohledem na místní podmínky;
  • vypočítáme rozměry vsakovacího prvku;
  • zhodnotíme vliv vsakování odpadních vod na vodní režim a okolí;
  • stanovíme množství vody k žádosti o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod.

Výstupem je hydrogeologický posudek se všemi náležitostmi a kulatým razítkem odborně způsobilého hydrogeologa

Na stavební úřad je nutné dodat spolu s hydrogeologickým posudkem rovněž projektovou dokumentaci vodního díla (domovní ČOV) orazítkovanou autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb. Projektová dokumentace je zapotřebí k územnímu rozhodnutí o umístění stavby.

Domovní ČOV projektujeme s ohledem na místní hydrogeologické podmínky i platnou legislativu. Svou práci děláme pečlivě a za nízké ceny.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (47.8 + 28.3) *

Sečtěte a zaokrouhlete (49.1 + 16.8) *

Nahoru